Uzlaşma

Neylan Ziyalar

Türk Ceza Yasası Özel Hükümler

Mahmut Koca

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Hocalı Katliamı ve Karabağ Sorunu

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Hukuk El Kitabı

Raf: 2013

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığına Karşı Hukuk El Kitabı

Raf: 2013

90. Yılında Lozan

Geçmişten Günümüze Tarihi, Siyasi ve Hukuki Boyutlarıyla Ermeni Sorunu

Hukuk Öğretimi ve Hukukçunun Eğitimi

Çanakkale 1915, Mustafa Kemal Atatürk ve Modern Türkiye

Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Kurumları

Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim Türkiye'de Anayasal Değişim Beklentileri

Türkiye'de Yargının Etkinliği

Mustafa Tören Yücel

Atatürk'ün 125. Doğum Yılına Armağan Cilt 1

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Avukatlık Cilt-2

Anayasa Mahkemesi Kararlarında Avukatlık Cilt-1

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları

Bürokrasi ve İnsan Hakları

Gezi Direnişi ve İnsan Hakları

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı

Erdoğan Moroğlu

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Taslağı Değerlendirme ve Öneriler

Erdoğan Moroğlu

Çağdaş ve Sivil Anayasa

Ekolojik Kriz ve Kentler

İnsan Hakları Konferans,Panel ve Sempozyumlar

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Ceza Adalet Sisteminde Mağdur-Fail Uzlaştırma Uygulamaları Uluslararası Çalıştayı

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan

Hukuk Kurultayı 2004

Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi

Mustafa Yücel

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Diğer Mevzuatla Düzenlenen Yeni Kamu Mali Yönetimi

Ahmet Arslan

Kamulaştırma Kanunundan Doğan Bedel ve Tescil Davaları

Ali Çuvalcı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Malvarlığı Hakları

Güney Dinç

Yargıtay kararları Işığında Uyuşturucu Suçları

Cezaevleri Raporu

Kurultay Çocuktan Gelin Olmaz

Başkanlık Sistemlerinde Emekçinin Hukuku

İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları

Herkes Özgür ve Eşit Doğar Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği

Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Employees in Public Sector in Turkey 2018 Research

Adalet Sistemimizin Sorunları, İyileştirilmesi ve Güvenilirliğinin Artırılması Hakkında

Uluslararası Hukuk Kurultayı

Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler

İş Güvencesi Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler

Yargı Reformu Ve Yargı Sorunları Sempozyumu

Tasarrufun İptali Davaları

Talih Uyar

Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Topluluğu'nu Kuran Antlaşma'yı Tadil Eden Lizbon Antlaşması

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı

XXI. Yüzyılda Atatürk'ü Düşünmek

Birleşmiş Milletler Belgelerinde Barış Kültürü Ve Şiddet Karşıtı Olma Ve Avrupa Konseyi Kararlarında Çocuğun Şiddet Ve Kötü Muameleden Korunması

Betül Onursal - Sevgi Usta Sayıta

Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme Raporu ve Eylem İçin Tavsiyeler

Marcel Lemonde

Avrupa Yargı Sistemleri

Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın İlk Adımı : Samsun 1919

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Kararları (2005-2009)

Yetmişbirinci Kuruluş Yılı Armağanı

Türkiyede ifade özgürlüğü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Özdemir Özok'un Danıştay'ın Kuruluş Yıldönümü ve İdari Yargı Yılı Günlerinde Yaptığı Konuşmalar 2002-2009

Mekteplilerin İdman Bayramı Ve Samsun Posta Tarihi

Uluslararası Hukuk Kurultayı 2006

Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012

Türk Ceza Kanunu Reformu

Drugs and Alcohol in the Workplace


Toplam: 1300

Kodventure Teknoloji A.Ş. hizmetidir.